sorteer:
naam
categorie
datum
filters:

Laat hier een bericht achter in ons gastenboek

Laat nog meer mensen weten wat je van onze voorstelling vond via een bericht op onze Facebook-pagina, twitter of instagram
Please complete the required fields.
Selecteer een afbeelding om te uploaden

Privacy

Amuze

PRIVACYVERKLARING-1.2.pdf Stichting Amuze PRIVACYVERKLARING 1.2 Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Amuze verwerkt van haar leden, donateurs, en andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van Stichting Amuze, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring […]

PRIVACYVERKLARING-1.2.pdf

Stichting Amuze

PRIVACYVERKLARING 1.2

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Amuze verwerkt van haar leden, donateurs, en andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Stichting Amuze, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke(n)

De verantwoordelijke(n) voor de verwerking van de persoonsgegevens is (zijn):

 • De heer B. van Eerde – voorzitter
 • mevrouw S.B. van Dam – secretaris
 • mevrouw M. van Beek – penningmeester

Adres:

Telefoon: 

Mail: 

KvK nummer: 

BTW nummer:

Oudegracht 88E, 3511 AV Utrecht

06-51988351

mail@amuze.org

30152803

809696083

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Amuze en voor welk doel

 1. In het kader van een lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Stichting Amuze verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging of wijziging hiervan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven, mailing en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Amuze.
 3. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen;
 4. Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Stichting Amuze;
 5. Uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt Stichting Amuze uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ons toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via een link onderaan de nieuwsbrief.
 6. Stichting Amuze kan uw naam en telefoonnummer of e-mail gebruiken om u te informeren over contributieachterstand, wijzigingen in contributie, diensten, activiteiten;
 7. Stichting Amuze kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.
 1. In het kader van een donatie of  kaartverkoop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Stichting Amuze verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de donatie of kaartverkoop en de eventuele opzegging of wijziging hiervan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. Uw naam, e-mailadresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven, mailing en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Amuze.
 3. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen;
 4. Uw naam en e-mailadres worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Stichting Amuze;
 5. Uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt Stichting Amuze uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van ons toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via e-mail;
 6. Stichting Amuze kan uw naam en telefoonnummer of e-mail gebruiken om u te informeren over betalingsachterstand, wijzigingen in betalingen, diensten, activiteiten;
 7. Stichting Amuze kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

 1. Stichting Amuze verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap, tenzij u bijvoorbeeld een achterstand heeft in uw contributie, dan bewaren wij net zo lang uw gegevens tot u deze volledig heeft voldaan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stichting Amuze de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
 2. Stichting Amuze verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw overeenkomst (donatie / kaartverkoop) en tot maximaal twee jaar na afloop van deze overeenkomst, tenzij u bijvoorbeeld een achterstand heeft in uw betaling, dan bewaren wij net zo lang uw gegevens tot u deze volledig heeft voldaan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stichting Amuze de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Amuze passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Stichting Amuze gebruikt (momenteel) uitsluitend en versleuteld (via https en achter geautoriseerde toegang) Google Drive en Mailchimp om gegevens op te slaan.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Amuze geen gebruik van diensten van andere derden, zogenaamde bewerkers. Het bestuur van Stichting Amuze heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens en bewaard, bewerkt of verwijderd deze ook zorgvuldig.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de ledenadministratie (mail@amuze.org) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Amuze zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Stichting Amuze uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met Stichting Amuze (mail@amuze.org). Stichting Amuze zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is, zal Stichting Amuze u hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting Amuze uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op een bevoegde rechter.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze administratie (mail@amuze.org).

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij hebben dit document met zorgvuldigheid opgesteld, treft u toch onjuistheden aan of wilt u een wijziging aanvragen? Dan mag u ons dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wij zullen dan uw verzoek zorgvuldig behandelen en u een terugkoppeling geven over uw verzoek. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken..


Stichting Amuze – privacy verklaring 1.2                                                        2410-2021                         

laden...